>
תנאי שימוש

B-Manager (להלן: “החברה”) מחויב לספק מוצרים ושירותים מעולים המוצעים באמצעות אתר http://www.bmanager.co.il (“האתר”). המוצרים והשירותים שהחברה מספקת לך באמצעות האתר כפופים במפורש וללא תנאי לתנאי השימוש הבאים . החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את ה- האתר בכל עת וללא הודעה אליך. ניתן לסקור את הגרסה העדכנית ביותר של האתר על ידי לחיצה על קישור ההיפר טקסט “תנאי שימוש” שנמצא בתחתית http://www.bmanager.co.il דף הבית. התנאים וההגבלות חלים ומבוססים בשימוש שלך בכל שירותים או תוכן (כהגדרתם להלן) הניתנים לזמינות באתר או כזמינים בכל אתר אחר שאליו אתה מופנה באמצעות קישור היפרטקסט או קישור אחר המסופק על ידי החברה ב- האתר. לידיעתך, כל אתר שאליו אתה מופנה לקישור היפרטקסט או קישור אחר שמספקת החברה באתר עשוי להכיל תנאים והגבלות נפרדים או מדיניות אחרת שעשויה להיות שונה מהאתר כאן ותנאים אלה חלים במפורש על השירותים ועל מוצרים המסופקים על ידי אותו האתר.

תיאור השירותים

באמצעות האתר ונכסיו הקשורים, החברה מספקת לך גישה ויכולת לרכוש מוצרים, לקבל שירותים ומידע אחר, ובכפוף לדרישות הרשמה מסוימות לחברות, להשתתף באחד מפורומי התקשורת הנוספים (המכונה יחד השירותים”). השירותים, כולל עדכונים, שיפורים, תכונות חדשות ו / או תוספת של מאפייני אתר אחרים, כפופים לתנאי שימוש זה.

הודעה ספציפית למסמכים ומידע אחר המפורסמים באתר.

כאמור לעיל, האתר והמאפיינים הקשורים אליו מספקים למשתמשים מסוימים אפשרות להשתתף בפורום תקשורת אחד או יותר במסגרת השירותים. החברה מעניקה הרשאה להציג, לגשת ו / או להשתמש בתכני וידאו באתר, במסמכים (כגון ניירות ערך, הודעות לעיתונות, גליונות נתונים, שאלות נפוצות, קבצי PDF וכו ‘) וחומרים אחרים (“התוכן”) מהשירותים בתנאי:

(1) שהשימוש שלך בתוכן המועמד באמצעות השירותים או באתר אינו מפר את התנאים וההגבלות של תנאי שימוש אלה,

(2) שהשימוש שלך בתוכן יעשה באמצעות השירותים או האתר אינפורמטיבי ולא מסחרי / שימוש אישי בלבד והוא לא יועתק או יפורסם בשום מחשב רשת, אתר אינטרנט, פורום תקשורת לא משויך, רשת חברתית או ישודר בשום צורה אחרת של מדיה,

(3) לא נעשו שינויים בתוכן כלשהו. מוסדות חינוך מוסמכים, כגון בתי ספר, אוניברסיטאות, מכללות פרטיות / ציבוריות ומכללות קהילתיות ממלכתיות, רשאים להוריד ולהעתיק תכנים להפצה בכיתת הלימוד על בסיס מוגבל. הפצת תכנים מחוץ לכיתה דורשת אישור מפורש בכתב של החברה. השימוש בכל מטרה אחרת אסור במפורש על פי החוק ועלול לגרום לעונשים אזרחיים ופליליים חמורים. המפרים תנאים אלה יועמדו לדין. השימוש בכל מטרה אחרת אסור במפורש על פי החוק ועשוי לגרום לעונשים אזרחיים ופליליים חמורים. המפרים יועמדו לדין במלוא חומרת הדין. השימוש לכל מטרה אחרת אסור במפורש על פי החוק ועשוי לגרום לעונשים אזרחיים ופליליים חמורים. מפרים יועמדו לדין במלוא חומרת הדין.

התוכן שצוין לעיל אינו כולל את העיצוב או פריסת האתר או כל חומר אחר שבבעלות החברה, מופעל, מורשה או נשלט באמצעות האתר. כל האלמנטים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, זכויות מסחריות, סימן מסחרי, תחרות בלתי הוגנת וחוקים אחרים השולטים, ואין להעתיקם או לחקותם כולם או חלקם. אין להעתיק או להעביר כל לוגו, גרפיקה, צליל או תמונה מאתר זה אלא אם כן הותר במפורש בכתב על ידי החברה.

החברה ו / או שלוחותיה, ספקי השירותים וכלל הספקים שלה, אינם מייצגים שום קשר למטרה כלשהי של המידע הכלול במלואו או בחלקו בתוכן כלשהו ו / או כפי שהוא מיוצג בכל גרפיקה קשורה המתפרסמת במסגרת השירותים. כל התוכן והגרפיקה הנלווית ניתנים על בסיס “כמות שהם” וללא אחריות מכל סוג שהוא. החברה ו / או שלוחותיה, ספקי השירותים והספקים שלה, מתנערים בזאת מכל אחריות ותנאי סחירות (בין אם מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים), כשירות למטרה מסוימת, כותרת ואי הפרה. בשום מקרה החברה ו / או שלוחותיה, ספקי השירותים והספקים שלה יהיו אחראים לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי או לנזק כלשהו שנובע מאובדן שימוש,

התוכן, המידע, הרישומים, הפרסומים, התקשורת והגרפיקה הנלווית שפורסמו או שהופצו או הוצגו בדרך אחרת בהקשר לשירותים עשויים לכלול אי דיוקים טכניים, שגיאות דפוס, או שגיאות שגויות במצב, באיכות או אחרת. החברה אינה אחראית ולא מעמידה שום התחייבות, התחייבות או הבטחה הנוגעים למידע המפורסם, זמין באמצעות או שנרכש, נרכש, הוחלף או נרקח בדרך אחרת באמצעות או קשור לשירותים המופיעים באתר בכל דרך שהיא.

הגבלת האחריות לשירותים הניתנים לזמינות באתר.

בשום מקרה החברה ו / או הסוכנים שלה, החברות הכלולות, נותני שירותים, ספקים או חברות בנות לא יהיו אחראים לכל נזק ממשי, מיוחד, עקיף או תוצאתי או נזק כלשהו שנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם פעולה מתוך חוזה, רשלנות או פעולה נזיקית אחרת, הנובעת או קשורה לשימוש בעסקה עם צדדים שלישיים על סמך פרסומים, רישומים, תוכן או מידע אחר הזמין או בקשר עם השירותים הנגישים דרך האתר. אתה מסכים במפורש שחוקי מדינת ישראל, ללא התחשבות בעקרונות כלשהם העומדים בניגוד לחוקים, יחולו על כל מחלוקת הנוגעת לשימושך בשירותים, בתכנים או בכל נושא אחר הקשור לאתר. בנוסף, אתה מסכים ומסכים במפורש להפעלת סמכות השיפוט האישית במדינת ישראל לכל מחלוקת הנוגעת לשימושך בשירותים, בתוכן, בתנאי השימוש או בכל נושא אחר הנוגע לאתר. בנוסף אתה מסכים במפורש ומסכים לבית משפט בתחום השיפוט המוסמך שנמצא בתל אביב, כמספק מקום בלעדי לכל סכסוך הנוגע לשימוש שלך בשירותים, בתוכן, בתנאי השימוש או בכל נושא אחר הנוגע לאתר.

חשבון חבר, ססמה וביטחון.

אם אחד מהשירותים מחייב אותך לפתוח חשבון, עליך להשלים את תהליך ההרשמה על ידי מתן מידע עדכני, מלא ומדויק לחברה, כפי שמתבקש על ידי טופס הרישום הרלוונטי. ייתכן שתידרש גם לבחור ססמה ו / או שם משתמש. אתה האחראי הבלעדי והמלא על שמירת סודיות הססמה והחשבון שלך. יתר על כן, אתה אחראי לחלוטין על כל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך. אתה מסכים להודיע ​​לחברה על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך או על כל הפרת אבטחה. החברה לא תישא באחריות לכל הפסד שאתה עלול להיגרם כתוצאה מכך שמישהו אחר משתמש בסיסמה או בחשבון שלך, בין אם בלי ידיעתך. למרות זאת, אתה יכול להיות אחראי להפסדים שנגרמו לחברה או לצד אחר בגין מישהו אחר המשתמש בחשבונך או בססמתך. אינך רשאי להשתמש בחשבונם או בססמתם של אף חבר או משתמש אחר בשירותים המועמדים לרשות האתר ללא אישור מפורש שהחבר או המשתמש בשירותים נתנו.

שימוש בלתי מורשה או אסור בתוכן ובשירותים.

כתנאי מפורש של השימוש שלך בשירותים ובתכנים המוצעים באתר, אתה מסכים שלא להשתמש בשירותים ובתכנים לכל מטרה שהיא בלתי חוקית או אסורה על ידי תנאי השימוש או כל תנאי, תנאי והודעה אחרים שהונפקו על ידי חברה שקשורה לאתר. אינך רשאי להשתמש בשירותים ו / או בתכנים בכל דרך העלולה לפגוע, להשבית, להכביד יתר על המידה, או לפגוע בשרת כלשהו, ​​או ברשתות המחוברות לשרת כלשהו, ​​או להפריע לשימוש והנאה של כל גורם אחר בשירותים ו / או תוכן. אינך רשאי לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לשירותים, תוכן, חשבונות אחרים, מערכות מחשב או רשתות המחוברים לשרת כלשהו או לשירותים ו / או לתוכן כלשהו, ​​באמצעות פריצה, כריית סיסמאות או כל דרך אחרת.

שימוש בשירותים ותוכן שניתן להשיג באתר.

השירותים והתכנים העומדים לרשותך עשויים להכיל שירותי דואר אלקטרוני, שירותי לוח מודעות, אזורי צ’אט, קבוצות חדשות, פורומים, קהילות, דפי אינטרנט אישיים ו / או מתקני הודעות או תקשורת אחרים שנועדו לאפשר לך לתקשר עם אחרים (כל אחד “שירות תקשורת” ובאופן קולקטיבי “שירותי תקשורת”). אתה מסכים להשתמש בשירותי התקשורת רק כדי לפרסם, לשלוח ולקבל הודעות וחומרים מתאימים וכאשר רלוונטיים קשורים לשירות התקשורת המסוים. לדוגמא, ולא כמגבלה, אתה מסכים שבעת השימוש בשירותי התקשורת לא:

 1. להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב, לאיים או להפר בדרך אחרת את הזכויות החוקיות (כגון זכויות פרטיות ופרסום) של אחרים;
 2. לפרסם, להעביר מסרים, להעלות, להפיץ או להפיץ כל נושא, שם, חומר או מידע בלתי הולם, משמיץ, מגונה, מביש, מזיק או בלתי חוקי;
 3. להעלות קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות זמן, ביטול בוטים, קבצים פגומים או כל תוכנה או תכנים ונתונים דומים אחרים העלולים לפגוע בהפעלת מחשב של האחר או רכוש של מחשב האחר או כל רכוש של אחר;
 4. להעלות, או להנגיש בדרך אחרת, קבצים המכילים תמונות, תצלומים, תוכנה או כל חומר אחר המוגן בחוקי הקניין הרוחני, לרבות, למשל, ולא כמגבלה, חוקי זכויות יוצרים או סימני מסחר (או על ידי זכויות פרטיות או פרסום) אלא אם כן אתה הבעלים או השולט בזכויות לכך או שקיבלת את כל ההסכמה הדרושה לכך.
 5. תשתמש בשירותי התקשורת בקשר לסקרים, תחרויות, תוכניות פירמידה, מכתבי שרשרת, דואר זבל, או כל הודעה משוכפלת או לא רצויה (מסחרית או אחרת)
 6. לפרסם או להציע למכור או לקנות כל טובין או שירותים באמצעות מעשי הטעיה, מצג שווא, מרמה, או באמצעות אי-גילוי או מניעה של מידע מהותי הקשור למוצרים או לשירותים המוצעים, שנמכרו או שנרכשו.
 7. תשתמש בכל חומר או מידע, לרבות תמונות או תצלומים, אשר זמינים דרך השירותים ו / או התוכן בכל דרך המפרה כל זכות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי או זכות נאותה אחרת של צד כלשהו.
 8. מוריד כל קובץ שפורסם על ידי משתמש אחר בשירות תקשורת שאתה מכיר, או שכדאי לך לדעת, לא ניתן להעתיק, להציג, לבצע ו / או להפיץ באופן חוקי.
 9. להפר כל קוד התנהגות או הנחיות אחרות העשויות להיות חלות על כל שירות תקשורת מסוים.
 10. להגביל או לעכב כל משתמש אחר להשתמש וליהנות משירותי התקשורת.
 11. לסלף או למחוק כל מידע על ניהול זכויות יוצרים, כגון ייחוס מחבר, הודעות משפטיות או הודעות תקינות אחרות או ייעודים או תוויות קנייניות של היוצר או מקור התוכנה או חומר אחר הכלול בקובץ שמועלה.
 12. לקצור או לאסוף מידע אחר על אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני.
 13. להפר כל חוקים ותקנות החלים.
 14. להשתמש בהורדה או בהעתקה אחרת, או לספק (בין אם בתשלום) לאדם או לישות רשימה כלשהי של משתמשים בשירותים או מידע אחר על המשתמשים או השימוש או כל חלק מהם.
 15. ליצור זהות בדויה במטרה להטעות אחרים.

החברה אינה מחויבת לפקח על שירותי התקשורת או על החומרים המפורסמים, רשומים או מופצים בדרך אחרת באמצעות השירותים. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומרים המפורסמים בשירותי התקשורת ולהסיר את כל החומרים המופיעים באתר ללא שיקול דעת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החברה שומרת בנוסף על זכותה להפסיק את גישתך לכל שירותי התקשורת או כל אלה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא.

החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לחשוף כל מידע במידת הצורך בכדי לספק כל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, או לערוך, לסרב לפרסם או להסיר מידע או חומר כלשהו, ​​כולו או חלקו, המופיע. באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

החברה אינה שולטת או תומכת בתוכן, בפרסומים, ברישומים, בהודעות או במידע שנמצא בשירותי תקשורת כלשהם או הקשורים לשירותים ולתכנים, ולכן החברה מתנערת באופן ספציפי מכל אחריות ביחס לשירותי התקשורת ו / או ביחס לשירותים ו / או לתוכן ולכל פעולה הנובעת מהשתתפותך בשירותי תקשורת כלשהם, בשירותים ו / או בתכנים.

החברה רשאית להעלות תוכן או חומר אחר לשירותי התקשורת ועלולה להיות כפופה למגבלות שפורסמו בשימוש, שִׁעתוּק ו / או הפצה. אתה אחראי לעמידה במגבלות האלה אם אתה מוריד את החומרים. כל החומרים שהועלו על ידי המשתמש כפופים בהחלט לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה.

חומרים המוגשים לאתר או מוצבים באתר.

החברה תובעת בעלות וזכויות נלוות על התוכן, השירותים, העיצוב הגרפי, הפריסה והיבטים נלווים של האתר. החברה אינה תובעת בעלות על החומרים, המידע, הפרסום, הרישומים או מידע אחר שנמסר לאתר (כולל משוב והצעות) או שפורסמו, הועלו, נזקפו או הוגשו על ידי משתמשי צד ג ‘ו / או חברים בקשר לשירותים כלשהם, שירותי תוכן, שירותי תקשורת או שירותים נלווים המועמדים לרשות הציבור הרחב, קהילת החברות, מבקרי האתר או על ידי חברי כל קהילה ציבורית או פרטית (בהרשמה אישית או קבוצתית). עם זאת, על ידי פרסום, העלאה, הזנה, מסירה או הרשמה (“פרסום”) בפנייתך שאתה מעניק לחברה, חברות השותפים שלה ומורשי רישיון המשנה הדרושים לשימוש בהגשתך בקשר עם שירותי השירותים והתקשורת, כולל, ללא הגבלה, זכות רשיון מפורשת:

(1) להעתיק, להפיץ, להעביר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל. , לערוך, לתרגם ולעצב מחדש את ההגשה שלך.

(2) לפרסם את שמך בקשר להרשמתך.

(3) הזכות להעניק רישיון משנה לזכויות כאלה לכל חברות בת, סוכנים, חברות כלולות, ספקי שירותים או ספקים הקשורים לשירותים המוענקים באתר.

שום פיצוי או עמלה לא ישולמו על ידי החברה או חייבים בדרך אחרת לך ביחס לשימוש בשירותים, כל הגשה או פרסום. החברה אינה מחויבת לפרסם או להשתמש בהגשות כלשהן שתשלח להפצה באתר או באמצעות שירותי התקשורת. החברה רשאית להסיר את המכלול, או כל חלק ממנו, מכל הגשה ו / או פרסום בכל עת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי מכל סיבה שהיא.

על ידי פרסום ו / או הגשת בקשה/הרשמה להפצה באתר או באמצעות שירותי התקשורת, אתה מתחייב ומצהיר במפורש שאתה הבעלים או שולט בדרך אחרת בכל הזכויות למידע, לתוכן או לחומר אחר הכלול או המשויך שאתה שלך. הרשמה כמתואר בתנאי שימוש אלה כולל, ללא הגבלה, את כל הזכויות הדרושות כדין וללא אחריות לספק, לפרסם, להעלות, להזין או להקל על הגשת בקשה / ההרשמה ו / או פרסום.

תצוגה ציבורית והעתקה של תמונות כאלה. על ידי פרסום או הגשת בקשה המכילה תמונות, אתה מעניק אישור מפורש להציג את התמונות בקשר לשימוש, כמותר על ידי תנאי שימוש אלה, בכל אחד משירותי השירותים והתקשורת המוצעים באתר לכל

(א) כל המשתמשים השירותים ו / או שירותי התקשורת ו / או

(ב) לציבור הרחב (עבור כל תמונה כזו המועמדת לרשותה או מופצת בדרך אחרת בקשר עם כל אחד מהשירותים, שירותי התקשורת או בכל מקום באתר). החברה, או כל משתמש בשירותים או באתר, לא ישולמו פיצויים או עמלות בגין השימוש שלך, בהגשה או בהצבת תמונות, אלא אם הוסכם אחרת בכתב. אתה מעניק אישור מפורש להציג את התמונות בקשר לשימוש, כמותר על ידי תנאי שימוש אלה, בכל אחד משירותי השירותים והתקשורת המוצעים באתר לכל